Algemene voorwaarden

 • Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden onder de hierna volgende voorwaarden, andersluidende voorwaarden volgens de klant worden niet aanvaard.
 • Onze aanbiedingen worden gedaan zonder verbintenis wat de leverings- en uitvoeringsdata betreft.
 • Onze facturen zijn steeds betaalbaar op ons adres, netto, zonder korting op dertig dagen na de factuurdatum.
 • Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een intrest van 12 % per jaar tot de volledige betaling.
 • In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden, wordt na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van 50 euro en met een maximum van 1500 euro zelf bij toekenning van een termijn van respijt, ten titel van conventioneel strafbeding, als forfaitaire schadevergoeding wegens buiten gerechtelijke kosten, zonder dat deze bepaling een beletsel vormt voor de eventuele toepassing van art. 1244 B.W. ten gunste van de schuldenaar.
 • In geval van niet betaling van onze factuur op de vervaldag, kunnen wij onmiddellijk van rechtswege en zonder aanmaning de overeenkomst als ontbonden aanzien. De verkoper zal vanaf dat ogenblik gemachtigd zijn om het verkochte goed terug te halen bij de koper, zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan het herstellen van het geleden nadeel.
 • Bij afwijking van het art. 1583 van het BW wordt in alle omstandigheden de eigendom van de verkochte goederen slechts aan de verkoper overgedragen na volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 • Alle klachten, welke gedetailleerd, gemotiveerd, schriftelijk en aangetekend dienen te zijn, moeten uiterlijk de BVBA De Kapelle bereiken, de achtste dag na de factuurdatum, op straffe van verval.
 • Geen enkele betaling kan via een tussenpersoon zonder schriftelijke toelating van de zaakvoerder.
 • De aan ons toevertrouwde voertuigen worden door ons bestuurd onder de volle verantwoordelijkheid van de eigenaar.
 • In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Ieper of de Vrederechter van Wervik bevoegd.
 • BE 0458.428.334